Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Начало » За нас » Устав

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Българското законодателство.

 1.  Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
 2.  Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
 3.  Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ” /БАГССХ/, като името може да се изписва и на английски език, както следва: “Bulgarian Association for Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery”.

 1. Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация, както и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.София, община “Триадица”, ул. “П. Славейков” №2

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на сдружението

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:

 1. Да работи за напредъка на българската наука в областта на съдовите заболявания, да развива научни интереси и да повишава теоретическите и практически познания на лекарите в областта на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия.
 2.  Да установява и развива международно сътрудничество съе сродни организации и асоциации по гръдна, сърдечна и съдова хирургия от други страни;
 3.  Да разширява контактите на българските гръдни, сърдечни и съдови хирурзи с изтъкнати специалисти и институти от други страни за пренасяне на постиженията им в научната и практическата медицина в България, както и за пропагандиране успехите на българската гръдна, сърдечна и съдова хирургия и в други страни;
 4.  Да осигурява на своите членове средства и условия за пълноценна работа по пренасянето на чуждестранни научни достижения в областта на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия в България.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в областта на изучаването, развитието и прилагането на нови научни и практически достижения в областта на гръдната, сърдечната и съдова хирургия.За постигане на своите цели сдружението ще установява и развива международно сътрудничество със сродни организации и асоциации по гръдна, сърдечна и съдова хирургия от други страни, ще разширява контактите на българските гръдни, сърдечни и съдови хирурзи с изтъкнати специалисти и институти от други страни за пренасяне на постиженията им в научната и практическата медицина в България, както и за пропагандиране успехите на българската гръдна, сърдечна и съдова хирургия и в други страни.

Определяне на дейността

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за оказване на подкрепа на своите членове при изготвяне на анализи, концептуални проекти, провеждане на научни и обществени дискусии в сферата на гръдна, сърдечната и съдова хирургия, обучение на своите членове като специалисти в областта, курсове за придобиване на квалификация и преквалификация на национално и международно равнище;

Предмет на дейност

Чл. 8.3а изпълнение на своите цели и задачи, сдружението има следния предмет на дейност:

1 .разработва, финансира и осъществява програми и проекти;

 1. формира работни групи за решаване на отделни проблеми, свързани с основните и цели;
 2. участва със свои експерти в прояви на двустранно и международно сътрудн ичество;
 3. разработва и реализира съвместни проекти и програми с други организации със сходни цели и задачи.
 4. съдейства за обмен на екипи специалисти в изпълнение на своите цели.
 5. учредява награди, стипендии, специализирани финансови фондове.

7.организира и финансира обучение на специалисти, курсове за придобиване

на квалификация и преквалификация на национално и международно равнище;

8.членува в международни организации със сходни цели, задачи, ръководни принципи и дейност;

 1. подпомага правителствени и други неправителствени организации , работещи по същите или сходни проблеми;

IО.организира и провежда семинари, конференции, симпозиуми, и други научни форуми в съответствие със своите цели и задачи;

11 .подготвя и издава информационен бюлетин за своята дейност, както и за дейността на други организации в същата облает;

12.подпомага и развива обучението в областта на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия;

О.подпамага развитието на науката в областта на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия, патология и терапия. Да интегрира и разпространява позитивните резултати;

М.обединява различии блоготворителни организации, институции, дружества и асоциации, имащи същия или сходен предмет на дейност, и които посредством собствена конституция забраняват разпределението на техните приходи и имущество между техните членове;

15.обединява гръдните, сърдечните и съдови хирурзи в цяла България;

 1. урежда научни срещи и да спонсорира Списание за публикуване на научни разработки, представяни на такива събития, както и други подходящи статии;
 2. насърчава обмена на гръдни, сърдечните и съдови хирурзи в страната, Европейската общност и други страни;
 3.  осигурява подходяща професионална консултация и съвети на официалните власти относно въпроси в областта на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия;
 4. инвестира средствата на Асоциацията, непряко необходими за нейните цели по начин който може да бъде счетен за подходящ , който може да бъде счетен за подходящ за изпълнение на задачите на асоциацията, при спозване на ограниченията предвидени в закона;
 5.  стимулира сътрудничеството между подобии организации на страните в Югоизточна Европа и Средиземноморския регион, чрез организиране на двустранни срещи, регионални симпозиуми и пълно интегриране в страните от Европейската Общност.

ЧЛЕНСТВО Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само физически лица.

 1. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
 2.  Сдружението има следните категории на членство: Почетен член, Активен член и Международен член.
 1. Почетен член на сдружението може да стане изтькната личност с доказан

принос в научната облает и споделящ целите на сдружението и средствата

за тяхното постигане.

 

 1.  Активен член на сдружението може да стане хирург, чиято практика е значително свързана с гръдната, сърдечната и съдова хирургия споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.
 2.  Международен член на сдружението може да стане чужд гражданин, чиято практика е изцяло или значително свързана със сърдечносъдовата и гръдната хирургия и е постигнал признание в тази облает.

Чл. 10. Права на членовете:

 1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2.  Само активните членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите на управление;
 3.  да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4.  да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Задължения на членовете:

 1.  Всеки активен и международен член, е длъжен да внася редовно членския си внос;
 2.  Всеки член е длъжен да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели, да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 12. Членските права и задължения са лични, непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено друго лице.

Придобиване на членство

Чл. 13. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание, след одобрение от Комитета по членство и Управителния съвет. Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от три четвърти.

 1. Всеки кандидат за членство трябва да бъде официално номиниран от не по-малко от двама различии от Активни членове пред Комитета по членство на сдружението най-малко четири месеца преди датата на провеждане на Общо събрание. Имената на всеки от кандидатите за Международен и Активен член трябва да бъдат изпратени до всички членове на сдружението. Най-малко един месец преди датата на Общото събрание Генералния секретар предоставя на всички членове списък на кандидатите, чиито заявки са одобрени от Комитета по членство и Управителния съвет.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1.  с едностранно волеизявление до сдружението;
 2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3.  с изключване;
 1. Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, при невнасяне на членски внос за срок от една година, неучастие в дейността на сдружението, както и проява на неетично и непрофесионално поведение. На изключвания член трябва да бъде дадена възможност да се защити.

ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, влогове, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 16. (1) Всеки Активен член и Международен член, е длъжен да заплаща членски внос и начална вноска. Членският внос и началната вноска се определят от Управителния съвет и се одобряват от Общото събрание.Членския внос се заплаща ежегодно. Срокът за внасянето на членския внос е до края на месец март на текущата година /годината за която той се дължи/. В членския внос се включва и абонамент за издаваното от Сдружението списание.

 1. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава средства и от:
 1. дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
 2.  финансиране и спонсориране на целите, задачите и проектите на сдружението от трети лица.
 3.  дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
 4.  приходи от имуществото на сдружението.
 5.  други приходи и посъпления.
 1.  Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имущество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга за дарения.
 2.  Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на сдружението.
 3.  Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и др., той може да поиска наградата, стипендиата или фондът да носят неговото или друго определено от него име.
 4.  Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, в случай че са направени при неприемливи за сдружението условия или в противоречие с неговите цели, както и в разрез с морала, законите на Р.България и с добрите нрави.
 5.  Имуществото на сдружението се влага в банкови депозити, недвижими имоти, ценни книжа, /акции, облигации/, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост и по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за инфлационите процеси и за финансирането на нестопанските цели на сдружението .

Стопанска дейност

Чл. 17. Сдружението не извършва стопанска дейност.

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 1/2+1 гласа от всички членове на сдружението.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.Управителния съвет може да назначи Комитет по членство, Програмен комитет, Комитет по обучение, и други необходими работни групи.Ако Управителния съвет не назначи такива комитети той изпълнява функциите им.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител с писмено делегирани права.

Предста в и тел ство

Чл. 21.Гласуването в Общото събрание се осъществява лично от всеки член.Упълномощаване не се допуска.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

 1.  изменя и допълва Устава на сдружението;
 2.  приема други вътрешни актове;
 3.  преобразува и прекратява сдружението;
 4.  приема и изключва членове;
 5.  избира и освобождава Президента и членовете на Управителния Съвет;
 6.  назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 7.  одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт- счетоводител;
 8.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9.  взема решение за участие в други организации;
 10.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 11.  приема бюджета на сдружението;
 12.  взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и началната вноска;
 13.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14.  отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

15.освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание на БАГССХ се провежда поне веднъж годишно, като на две /2/ години да съвпада по време с научната среща на асоциацията.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

 1.  Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 2.  Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в национален ежедневник и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
 3.  Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 4.  Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подгшс и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 1. В списъка по предходната алинея се включват членовете, който са заявили за своего присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

 

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член не може да участва в гласуването за:

 1.  предявяване на искове срещу него;
 2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговага съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степей включително.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1 , т. 3 и т.5 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 31.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

 1.  Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.
 2.  Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи заточното записване на решенията в протокола.

Управителей съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителей съвет.Всичке членове на Управителния съвет трябва да са Активни членове.

 1.  Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание.
 2.  Управителният съвет се състои от Президент, Вицепрезидент/ президент- елект, поемащ следващия мандат от две години/,Генерален секретар, ковчежник /касиер/ и от седем съветници, които са членове на сдружението.
 1.  Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
 2.  Извън случайте, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
 1.  съществена промяна на дейността на сдружението;
 2.  съществени организационни промени;
 3.  дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с конто увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ Документи по годишното приключване

Чл. 39. Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 41.(1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 42. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. След постьпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързваг в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Основания за прекратяване

Чл. 47. Дружеството се прекратява:

 1.  по решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случайте на преобразуване на сдружението.

 1.  Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
 2.  Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на сдружението, като квотите се определят от Управителния съвет.Решението за това се приема с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет. В разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество не участват Почетните членове на сдружението.
 3. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДИ И И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет на 30.04.2004г.на общо събрание на сдруженето и променен съобразно решение на общото събрание проведено на 26.06.2009г.

TOP